پروفایل من
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ

آرشیو وبلاگ
نمونه های نقشه های ژئومورفولوژِی نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩٢/٤/٢٧

این نقشه ها نمونه هایی می باشند که از سایت IAG/AIG دانلود شده است.

لینک      نظرات ()      

هندسه و نقش آن در ژئومورفولوژی نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩٢/٤/٢۳

علم ریاضیات دانشی فراگیر است که تقریبا هیچ علمی بی ارتباط با آن نیست. ژئومورفولوژی چون به شناسایی اشکال زمین و مطالعه آن می پردازد کاملا در ارتباط با ان است. در دانش ژئومورفولوژی تغییر فرمت های زمین و تحلیل انها کاری بسیار حساس و نیازمند دقت فراوان است . اگر در شناخت دقیق اشکال و فرایندهای شکل زایی اشتباهی صورت پذیرد نمی توان به بررسی دقیق تغییرات و پیش بینی انها پرداخت. در هندسه که اساس کلاسیک ان همان هندسه اقلیدسی است طول و عرض و ارتفاع سه بعد اساس به شمار میروند. تقریبا اکثر اشکال با این سه بعد قابل تحلیل هستد ولی همانگونه که اکثر جغرافی دانان به سیستماتیک بودن پدیده ها باور دارند نمی توان ابعاد دیگر را از تحلیل ها کنار گذاشت یعنی باید هندسه جدید را نیز مورد توجه قرار داد این مساله از آنجا بیشتر اهمیت پیدا میکند که ما می بینیم در نرم افزار های پردازشگر اطلاعات جغرافیایی و مدل هایی که در آنها استفاده می شود نیز از قوانین جدید هندسه پیروی میکنند.

امروزه بدون نگاه جامع به پدیده ها و شناخت کامل روند تحولات انها در زمان و مکان امکان تحلیلی درست و در نهایت پیشبینی دقیق فرایند ممکن نخواهد بود . با شناخت دقیق علم هندسه و قواننین حاکم بر آن ما ژئومورفولوژیست ها می توانیم دید دقیقی نسبت به اشکال اطافمان داشته باشیم همانگونه که فیزیکدانان با بهره گیری از این علم به بررسی حتی چینش اتم ها می پردازند بنابر این ما هم باید توجه ویژهای به این دانش داشته باشیم.اگر ابزارهای اندازه گیری که در اطراف ما قرار دارد را یک نگاهی بیندازیم از قبیل متر ها دوربین های نقشه برداری دستگاه های جر پی اس همه بر مبنای قوانین هندسی و ریاضی استوار هستند پس با یک نگاه مختصر می توان به اهمیت هندسه در دان ژئومورفولوژِ پی برد. از تلاش هایی که در این ارتبا ط از طرف اساتید  شده تشکر دارم چون مطالبی چند  که در  این رابطه خوانده ام  واقعا کاربردی بوده است امیدوارم مقالات دیگری نیز در این ارتباط چاپ گردد.

لینک      نظرات ()      

دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩٢/٤/٤
 

دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژ

 

تعریف ژئومورفولوژی:

ژئومورفولوژی با تکیه بر اصول فلسفه ای و جهان بینی سیستمی(جامعیت)(با یک رگرسیون چند متغیره روبه رو هستیم) بر آنست که ضمن گویا کردن مکانیزم های حاکم بر محیط (انسانی، طبیعی) و مجهولات موجود به گونه ای عمل نماید که عملکردهای بشر در تقابل و تعارض محیط قرار نگیرد .

اعتقادات مربوط به برنامه ریزی:

1-    اعتقاد به مدیریت    

2-     اعتقاد به برنامه ریزی

3-    هر دو مورد

نظریات مختلف در ارتباط با محیط:

1-    نگاه سوداگرایانه- مادی – به محیط

2-    نگاه ارزشی به محیط(معنوی)

روش های عمومی – تجربی- میدانی- کتابخانه ای اسنادی- توصیفی- تحلیل محتوا- عکس هوایی- تاریخی- همبستگی به شکل علت و معلولی

1-    مادی مثل تئوری فضای حیاتی راتزل- سمیل- داروین- لامارک- داروینیسم اجتماعی- اکو فاشیسم-   قایق نجات.

2-    مدینه فاضله- یونان قدیم افلاطونی- اشراقیون- الهیون- فارابی.

در خصوص برنامه ریزی و مدیریت محیطی

1-    دیدگاه اقتصاد دانان

2-    دیدگاه جغرافی دانان

1-    بیشترین رشد در کمترین زمان            بی عدالتی اختلاف بین قوی و ضعیف - ضعف بعضی نقاط و رشد سریع بعضی نقاط

2-     هر ناحیه براساس توان و استعداد خویش و با توجه به تعادل محیطی نقاط قوت و ضعف مورد توجه قرار گیرد . نا از فراموش شدن برخی نواحی محروم جلوگیری شود.

فرم: شکل بوجود آمده در یک محیط طبیعی ( عارضه ژئومورفولوژی)

فرآیند: عوامل مؤثر در بوجود آمدن یک فرم خاص

 

 عوامل به دو دسته

 

 

 


عمده ترین روش های مطالعه در جغرافیا و ژئومورفولوژی:

1-    روش حوضه ای سهولت در کار

2-     روش سیستم های ارضی- واحد ارضی- اجزاء واحد(ایستاتیک) -زمین شناسی خاص- آب و هوای خاص (متد های جایگزین –موس –رایت      )                                                  

land system-land unit- land component

3-    روش نقشه های ژئومورفولوژی

مورفو گرافیک: رسم و نمایش پدیده ها- کیفیت- نمایش شکل

مورفومتری: اندازه گیری کمی- شکل سنجی- اندازه شکل چقدر است طول- عرض

مورفوژنتیک: منشاء پیدایش- عامل بوجود آورنده شکل

مورفوکرونولوژی: سن و زمان پیدایش عارضه

1-    روش حوضه ای: شامل

1-خطی 2- سطحی  3- نقطه ای(مکانی)  4- شاخص های تراکمی  5- شاخص های ارتفاعی  6- ضریب ها

خطی: رتبه بندی- تعداد شاخه های رود- طول رودها- شاخه های اصلی- شاخه های فرعی.

سطحی: مساحت حوضه- محیط حوضه- طول حوضه- عرض حوضه.

نقطه ای: فروچاله- آون- مأندر- چال- تندآب. دولین.

شاخص های تراکمی: تراکم آبراهه- (دانسیته زهکشی)- ضریب پایداری- آبراهه ها- فرکانس آبراهه ای- ضریب یافت.

ارتفاعی: شیب آبراهه- شیب متوسط حوضه- شیب جانبی آبراهه- نیمرخ عرض آبراهه- ارتفاع در نقطه خروجی- مرتفع ترین نقطه حوضه- اختلاف ارتفاع حوضه- ارتفاع نسبی- محلی

ضرایب حوضه: ضریب ناهمواری- ضریب خشونت- ضریب انشعاب- ضریب طول شاخه رود- ضریب گرد شده گی- ضریب کشیدگی- ضریب گرد شده گی- ضریب کشیدگی

 

 مطالعه شیوه های آن در اعصار مختلف ژئومورفولوژی(دیدگاه ها ونظریات )

1-    تکاملیون  2- تصادفیون  3- سیستم گرای  4- منطق فازی  5- شبکه های عصبی  6- کیاس

1-    تأکید بر فرم اراضی یا شکل عوارض – توصیف اشکال سطح زمین- روش کیفی- یک شکل از بدو پیدایش تاکنون چه سیری را داشته است (دیویس) ناهمواریهای همانند موجودات زنده ریشه در نگاه تجربه گراها- آمپریسم – دکارت- کانت به علم تجربی و علم عقلانی اعتقاد داشتند – یک نوع معرفت شناسی علمی و تجربه ای- روش استقراء

2-    تصادفیون ( کاتاکلیسم-  کاتاستروفنیسم- تأکید بر روی فرایند- آب – تغییرات دما- باد) معتقد به تغییر شکل ناگهانی- رُژه کوک

3-     تئوری سیتمی

1973- بنیان گذار- برتالنفی- تئوری عمومی سیستمی

   زمان*فرایند=شکل

 باید فرم و فرایند را مطالعه کنیم تا عوارض را بدرستی بشناسیم.

4- منطق فازی

کارهای انجام شده ولی در مرحله ابتدایی است. در مقابل منطق ارسطویی قرار می گیرد.   سیاه- سفید- خاکستری

نسبیت گرایی است. به نقش عوامل سازنده و پدید اورنده یک لند فرم ضریب های مختلف می دهد. یک نگاه نسبی گرایی حاکم است.

مطلق گرایی ارسطویی و نسبی گرایی منطق فازی

5-شبکه عصبی

اجزاء مختلف یک پدیده را به عصب و شبکه های عصبی تشبیه می نماید. و از این مبناء به تحلیل می پردازد مثلاً اصطلاح نرون به یک آبراهه در حوضه آبریزی اطلاق می شود.

6-تئوری کیاس: فرکتال- برخال- آشوب

 تأکید بر وجود بی نظمی در عین حالی که بر اجزاء سازنده پدیده نظم حاکم است بی نظمی در داخل مجموعه نظام یافته- نمی توانیم روابط را از پیش تعیین کنیم- از قبل نمی توانیم فرضیه سازی کنیم. فرضیه ها ذهنیات ما انگاره ها ی ما نگاه های ما با واقعیت سازگاری ندارد بسیاری مواقع با حقایق پدیده ها تفاوت دارد، متمایز است.

وجود نظم در عین بی نظمی و وجود بی نظمی در حال وجود نظم.

 سرعت باد در سطح دشت خاص، در چه شیب افزایش و در چه شیب کاهش.

نقش یک مانع، آیا رابطه شیب را با سرعت و یااستانه فرسایش یا فرم مورفولوژیک را به طور قطع نمی توان تعیین نمود.

مبناء نظریه های ژئومورفولوژی تئوریها و مکاتبی هستند که وارد جغرافیا شده اند.

پیش از میلاد- بابلی ها و مصری ها

افلاطون و ارسطو در سده 400-300 قبل از میلاد.

ارشمیدس- جا به جایی مواد و رسوب بر سطح زمین.

دانشمندان اسلامی ابوریحان بیرونی در سده چهارم هجری- وزن مخصوص و مختصات جغرافیایی وزن سنگ های مختلف کره زمین و رودخانه ها.

ابن سینا- مطالعه تاریخچه زمین.

لئوناردوداوینچی قرن 15- مطالعه ژئومورفولوژی دینامیک و حرکت مواد و جابجایی مواد در دامنه تحت تأثیر نیروی نقل.

نیوتن- گالیله در قرن 17- تأثیر گرانش ماه و خورشید بر آب دریاها و نقش دریاها بر تخریب سواحل- نگاه به جاذبه زمین.

کانت و دکارت- هیوم و بارکلی- روش تجربی و عقلی مطالعه تغییرات سطح زمین.

فلاسفه قدیم داروین ارتباط بین زمین شناسی و زیست شناسی با فسیل شناسی تحول کره زمین.

فیشل و پاول- مطالعه ژئومورفولوژی قرن نوزدهم.

دیویس- انجام یک جمع بندی از تحقیقات پیشینیان.

بنیان گذاران ژئومورفولوژی نوین- پنک- کینک- بروخنر- کیلبرت در اوایل قرن بیستم.

تحلیل های کمی- استراللر- شوم تیریکا.

اشکال ناهمواری-ماکسدریو- چورلی- شوم- دورکمپ- کک- تحلیل ژئومورفولوژی نوین در قرن بیستم- نیمه دوم. که روش های کمی و کیفی گذشته با هم آمیخته شد و یک تحلیل علمی تر از مسائل ژئومورفولوژی ارائه شد.

حوضه تجریش و خوانسار - تحقیق میدانی- یک تحلیل سیستمی.

چورلی با نگاه سیستمی.

-        دکتر خیام در وادی تکاملیون

-        دکتر فرج اله محمودی در قالب تصادفیون

-        ماکس دریو- تکاملیون

-        بدیع اله فیروزی(مشعل اصفهان) تکاملیون.

برگرفته از وبلاگ http://reza12020.blogfa.com/

 

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من
جامعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و توریسم دانشجویان کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی آزاد نور مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر کتابناک سایتی برای دانلود رایگان کتاب زمین شناسان دانشگاه آزاد اسلامی ژئومورفولوژی و برنامه ریزی محیطی انجمن جغرافیایی دانشگاه گلستان ژئومورفولوژی- جغرافیای طبیعی وبلاگ تخصصی رشته جغرافیا سازمان زمین شناسی ایران سایت تخصصی جی ای اس رستنگاه- جغرافیای انسانی کویر ها و بیابان های ایران کتاب خانه ملی ایران سایت بقا در طبیعت ایران هیدرولوژی جغرافیای نوین علوم جغرافیا کو ه گشت زاگرس بینش ژئوتوریسم علوم زمین دانشنامه رشد نشنال جئوگرافی سفر در طبیعت ایران انجمن ژئومورفولوژی وبلاگ نقشه بردار نودال سیستم های ژئومورفولوژی راهنمای سفر های خارجی انجمن مخاطره شناسی ایران سایت جامع گردشگری ایران موسسه ملی اقیانوس شناسی پایگاه ملی داده های علوم زمین دانشجویان جغرافیای طبیعی رشت مجله پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز انجمن تخصصی پژوهشگران علوم جغرافیا انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران دانشجویان ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران اخبار فناوری اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعی ادبیات جهان