آشنایی با ژئومورفولوژی

لطفا به آدرس زیر بروید:

این آدرس برای سایت انجمن ژئومورفولوژی ایرانی می باشد که مطالب مفیدی در ان برای ژئومورفولوژی قرار داده شده است.

http://www.irangeomorphology.ir/page.php?slct_pg_id=130&sid=1&slc_lang=fa

/ 0 نظر / 32 بازدید