اولویت های پژوهشی سازمان بنادر در ارتباط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی


اولویت های پژوهشی سازمان در زمینه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  (ICZM)
 به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-    مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
1.       پیشنهاد مناسب ترین طرح حفاظت از سواحل (به تفکیک شهر ستان های ساحلی)
2.       بررسی احتمال وقوع سونامی در سواحل کشور
3.       مدل سازی عددی تولید و انتشار امواج سونامی محتمل در سواحل کشور
4.       بررسی برداشت ماسه از کرانه های ساحلی (بویژه شمال کشور) در تغییر خط ساحلی
5.       بررسی تغییر نیمرخ کرانه های ساحلی تحت اثر پدیده های دریایی
6.       منشأ شناسی تل ماسه ها در مناطق ساحلی در معرض هجوم ماسه های روان
7.       نمایان سازی، اندازه گیری و پیش یابی پس رفت کرانه های ساحلی (به تفکیک شهرستان های ساحلی)
8.       نمایان سازی، اندازه گیری و پیش یابی پیشروی خشک به دریا کرانه های ساحلی (به تفکیک شهرستان های ساحلی)
9.       بررسی تغییرات خط ساحلی با استفاده از داده های سنجش از دور در شهرستان های ساحلی
10.   بررسی رفتار سیلابی رودخانه ها در تغییر شکل مصب ها و دهانه ها در سواحل کشور
11.   تعیین خط خطر بر اساس پدیده های دریایی در مناطق ساحلی کشور (به تفکیک شهرستان های ساحلی)
12.   ارائه راهکارهای مدیریتی برای سناریوهای مختلف تغییرات تراز آب دریای خزر
13.   شناسایی محدودیت ها و قابلیت های ژئومرفولوژیک سواحل کشور برای ساخت و سازهای دریایی
14.   تهیه الگوی حفاظت بیولوژیک سواحل با استفاده از توسعه جنگل های مانگرو
2- اثر تغییر اقلیم و پدیده های آب و هوایی در مدیریت سواحل
1.       ارزیابی آسیب پذیری سواحل به تغییرات آب و هوایی
2.       بررسی تغییر اقلیم بر نقش و عملکرد اقتصادی مناطق ساحلی
3.       بررسی تغییر اقلیم بر ساختار و فرایندهای ساحلی
4.       مدلسازی عددی توفان  های حاره ای و امواج ناشی از آن در آبهای ساحلی دریای عمان
3-    مشارکت های مردمی در مدیریت سواحل
1.       بررسی نقش دانش سنتی در توسعه پایدار سواحل کشور
2.       بررسی راهکارهای مدیریت مشارکتی سواحل کشور
3.       بررسی نقش جامعه محلی در مدیریت مشارکتی سواحل کشور
4.       ارزیابی چند معیاره اجتماعی به عنوان ابزار پشتیبان مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (به تفکیک استان های ساحلی)
4-    نظار ت و پایش سواحل
1.       شناسایی شاخص ها (Indicators ) نمایه های (Indic ) زیست محیطی در آسیب پذیری سواحل
2.       شناسایی شاخص ها (Indicators ) و نمایه های (Indic ) زیستی در آسیب پذیری سواحل
شناسایی شاخص ها (Indicators ) نمایه های (Indic ) اجتماعی- اقتصادی در آسیب پذیری سواحل
شناسایی و معرفی شاخص های اقتصادی مدیریت پایدار سواحل
شناسایی و معرفی شاخص های اجتماعی مدیریت پایدار سواحل
شناسایی و معرفی شاخص های فنی و مهندسی مدیریت پایدار سواحل
5-    ساختار و سازمان مدیریت سواحل
1.       پیشنهاد سازمان مدیریت یکپارچه سواحل کشور برپایه نظام اداری کشور
2.       پیشنهاد سازمان مدیریت یکپارچه سواحل کشور برپایه مطالعات تطبیقی کشورهای همپایه
3.       تدوین راهبردهای توسعه پایدار سواحل کشور (به تفکیک استان های ساحلی)
4.       بررسی نقش استانداری ها (Federal Goverment ) در طرح ریزی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(به تفکیک استان های ساحلی)
5.       تحلیلی بر ویژگی های ژئوپلتیک سواحل کشور به منظور تدویت راهبردهای مدیریتی
6.       تحلیلی بر نقش سازمان های منطقه ای و بین المللی در موفقیت و ناکامی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور
7.       ارزیابی جایگاه سازمانی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در قوه مجریه
8.       تدوین راهبردهای توسعه دریا محور برای سواحل کشور (به تفکیک خطه شمالی و جنوبی)
9.       ارزیابی نقش و اثر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد بر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور
6-    مدیریت کاربری های منطقه ساحلی
بررسی اثر مدیریت جنگل های خزری در بارگذاری رسوب در خط ساحلی
برسی نقش و اثر فعالیت های کشاورزی در انتقال رسوب به خط ساحلی (در خطه خزر)
تعیین حریم زیست محیطی در سواحل و جزایر جنوب کشور
زون بندی کاربری مطلوب اراضی در جزایر جنوب کشور
پهنه بندی اقلیم آسایش سکونتگاهی در مناطق ساحلی کشور
تعیین سنجه های بهداشتی (Health metrics ) برای مدیریت پیامدهای کاربری اراضی در شهرها و سکونتگاه های ساحلی
کاربرد سنجه های سیمای سرزمین (Landscape metrics ) در پهنه بندی کاربری های منطقه ساحلی
کاربرد سنجه های سیمای سرزمین (Landscape metrics ) در شناسایی لکه های حفاظتی در منطقه ساحلی
مکان یابی سکونتگاه های انسانی در مناطق ساحلی کشور
10.  مکان یابی مراکز آبزی پروری دریایی در مناطق ساحلی کشور
11.  مکان یابی شهرک ها و مناطق صنعتی در مناطق ساحلی کشور
12.  مکان یابی فعالیت های گردشگری در مناطق ساحلی کشور
13.  تحلیلی بر تداخل کاربری و مالکیت اراضی ساحلی با حریم قانونی دریای خزر
14.  بررسی احداث سد و سازهای آبی رودخانه ای در تحولات کاربری از منطقه ساحلی
15.  مکان یابی فنی و زیست محیطی بنادر چند منظوره در سواحل کشور
16.  راهکارهای برداشت از منابع آبزی برای دست یابی به مدیریت پایدار سواحل
17.  طراحی سامانه پشتیبانی مدیریت برای تعیین کاربری مطلوب اراضی منطقه ساحلی (به تفکیک استان های ساحلی)
18.  ارزیابی تغییرات کاربری اراضی بر تحولات تالاب های ساحلی کشور
7-    مدیریت زیست محیطی سواحل
1.       طراحی سامانه پشتیبانی مدیریت برای کنترل آلودگی نفتی از سوی دریا در مناطق ساحلی (به تفکیک استان های ساحلی)
شناسایی نواحی آسیب پذیر به آلودگی نفتی در سواحل جنوب کشور
جبران خسارت وارده بر اکوسیستم های ساحلی  ناشی از آلودگی نفتی
شناسایی لکه های حفاظتی در سواحل جنوب کشور راهکارهای مدیریت پسماندهای انتقال یافته به سواحل کشور
اولویت بندی حفاظتی تالاب های ساحلی کشور
طبقه بندی حساسیت زیست محیطی شاخابه های ساحلی (خور، مصب، خور-مصب)راهکارهای مدیریت پسماند در سکونتگاه های ساحلی کشور
راهکارهای مدیریت معرفی موجودات بیگانه (تک سلولی و پر سلولی) در آب های ساحلی کشور
راهکارهای مدیریت پسماند و پساب شناورهای بازرگانی، صیادی و مسافری
تدوین مدل انتقال آلودگی هوا از کاربران ساحلی به محیط های دریایی
تدوین مدل انتقال آلودگی هوا از کاربران ساحلی به دیگر مناطق ساحلی
10.  بررسی تولید اولیه در مناطق ساحلی ویژه (خلیج های کوچک، خورها، مصب ها، خور- مصب ها، پناهگاه های ساحلی، تالاب های ساحلی)
11.  منشاء هیدروکربن های نفتی در رسوبات سواحل کشور (به تفکیک شهرستان های ساحلی)
12.  بررسی بقایای نفتی و فلزات سنگین در مناطق ساحلی کشور (به تفکیک شهرستان) و ارائه راهکارهای مدیریتی
13.  تدوین استانداردهای زیست محیطی طراحی بنادر و سازه های دریایی برای کشور
14.  تدوین استانداردهای تخلیه فاضلاب خانگی به آبهای ساحلی کشور (به تفکیک شمال و جنوب)
15.  تدوین استاندارد تخلیه پساب صنعتی به آبهای ساحلی کشور (به تفکیک شمال و جنوب و واحدهای صنعتی)
16.  تدوین استانداردهای تخلیه پساب کشاورزی به آبهای ساحلی کشور (به تفکیک شمال و جنوب)
17.  ارزیابی ارزش زیستگاهی لندفرم های ساحلی
18.  زون بندی بیوتوپ های ساحلی در کرانه های سنگی (یکی از مناطق جنوب یا شمال کشور)
19.  زون بندی بیوتوپ های ساحلی در پهنه های گلی (یکی از مناطق جنوب یا شمال کشور)
20.  زون بندی بیوتوپ های ساحلی در دریاکنارهای ماسه ای (یکی از مناطق جنوب یا شمال کشور)
21.   تدوین مدل مناسب برای ارزیابی آثار زیست محیطی بنادر کشور
22.  ارائه مناسب ترین روش ارزیابی ریسک زیست محیطی فعالیت های بندری کشور
23.  ارزیابی آثار زیست محیطی بازیابی خشکی از دریا
24.  شناسایی و معرفی شاخص های پایش زیستی سواحل با استفاده از جامعه محلی
25.  بررسی احداث سد و سازهای آبی رودخانه ای در تغییرات بوم شناختی خط ساحلی
26.  تعیین حساسیت زیست محیطی ناهمواری های ساحلی کشور (به تفکیک استان های ساحلی)
8-    مدیریت گردشگری در منطقه ساحلی
1.       پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری در مناطق ساحلی کشور
2.       تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در مناطق ساحلی کشور (به تفکیک خطه شمال و جنوبی)
3.       طراحی گردشگاه های ساحلی با توسل به اصول معماری پایدار
4.       ارزیابی آثار سازهای دریایی فراساحل بر گردشگری ساحلی
5.       بررسی ارتباط گردشگری ساحلی، آلودگی دریا و بهداشت همگانی
6.       تعیین ظرفیت برد گردشگری در گردشگاه های ساحلی کشور
7.       کاربرد ارزیابی چند معیاره مکانی برای شناسایی مناطق مناسب احداث شناگاه ها در سواحل دریایی خزر

/ 0 نظر / 62 بازدید